224. Vos Jacob, 14-03-1826, 31-03-1901
224. Vos - Tacken Hendrika, 25-03-1821, 28-07-1898