215. Houwen Jacques L., 19-02-1882, 04-07-1950
215. Houwen - Doesborg Maria, 01-01-1879, 11-03-1951